Pakistan gets women combat pilots

By

I guess Pakistan is not exactly Saudi Arabia. You go girls!

Dennis Sevakis   3 31 06

I guess Pakistan is not exactly Saudi Arabia. You go girls!

Dennis Sevakis   3 31 06